روی خط منتظر شما هستیم 07644465386

تعرفه ها

استفاده تجاری جهت اجاره شناور : تعرفه ماهانه + ۲۰ % از فروش (به جز کلوپ ها)

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو ۲۰ % تخفیف اعمال خواهد شد.

اجاره شناور بدون مجوز از طرف س م آزاد کیش ممنوع می باشد و در صورت اجاره، شناور مختلف به گردشگری سازمان معرفی و از تردد آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شناور ها به ظاهر نامناسب ( شامل رنگ، خوردگی و …) اجازه ورود به مارینا را نخواهد داشت.

ارائه بیمه شخص ثالث و بیمه آتش سوزی جهت عقد قرارداد الزامی می باشد.

حضور شناور های صیادی و  مشابه آن در حوضچه مارینا ممنوع میباشد.

استفاده تجاری جهت اجاره شناور : تعرفه ماهانه + ۲۰ % از فروش (به جز کلوپ ها)

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو ۲۰ % تخفیف اعمال خواهد شد.

اجاره شناور بدون مجوز از طرف س م آزاد انزلی ممنوع می باشد و در صورت اجاره، شناور مختلف به گردشگری سازمان معرفی و از تردد آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شناور ها به ظاهر نامناسب ( شامل رنگ، خوردگی و …) اجازه ورود به مارینا را نخواهد داشت.

ارائه بیمه شخص ثالث و بیمه آتش سوزی جهت عقد قرارداد الزامی می باشد.

حضور شناور های صیادی و  مشابه آن در حوضچه مارینا ممنوع میباشد.